ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4
The Criminal Court for Corruption and Misconduct Cases, Region 4

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

ประวัติศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคส่วนการเปิดทำการต้องกระทำโดยประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกา กำหนดจำนวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดทำการของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค พ.ศ. 2560 มาตรา 3 ให้มีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค จำนวน 9 ศาล คือ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 1 - 9  โดยให้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 มีเขตอำนาจศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัด ดังนี้
1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดนครพนม
4. จังหวัดบึงกาฬ
5. จังหวัดมหาสารคาม
6. จังหวัดมุกดาหาร
7. จังหวัดร้อยเอ็ด
8. จังหวัดเลย
9. จังหวัดสกลนคร
10. จังหวัดหนองคาย
11. จังหวัดหนองบัวลำภู
12. จังหวัดอุดรธานี

แผนที่ตั้ง